כתובת
רוז'ינסקי 18, ראשון לציון  כניסה ב' קומה 3

טלפון
072-394-6187

אימייל 
office@peruchi.com

תקנון אתר ומדיניות פרטיות

1. האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

2. האתר מופעל ע”י חברת “פרוצ'י”.

3. כל השירותים המוצעים באתר הן באחריות המלאה של “פרוצ'י”.

4. הגולש באתר מאשר ומצהיר כי קרא את תקנון האתר וכי הינו מביע את הסכמתו לתנאים בתקנון.

5. במידה ותנאי התקנון אינם מקובלים על הגולש, על הגולש להימנע מעשיית שימוש כלשהו באתר.

6. התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.

7. כל שימוש בתכנים באתר הינו באחריות הבלעדית של הגולש.

8. פרוצ'י” לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לגולש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע המפורסם באתר.

9. תוכן המפורסם באתר שייך ל “פרוצ'י” בלבד והגולש אינו רשאי ליצור לשכפל, להעתיק ו/או לעשות שימוש כלשהו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של “פרוצ'י”.

10. עם מסירת פרטי הגולש באתר, מסכים בזאת הגולש כי “פרוצ'י” תהיה רשאית לפנות לגולש באמצעות טלפון, דוא”ל ואמצעים אחרים. פרטי הגולש לא ייחשפו ולא ייעשה בהם שימוש נוסף למטרות שיווקיות על ידי גורמים נוספים או חברות אחרות ללא רשות.

11. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד האתר, “פרוצ'י” , מנהליהם, הדירקטורים ובעלי המניות בהם, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם.

12. אחריות, אבטחה ופרטיות: “פרוצ'י” נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, טלפון, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של “פרוצ'י” וספקים מטעמו שמורשים לכך.

האתר הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה, יישארו חסויים ומאובטחים.
מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של “פרוצ'י” להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי “פרוצ'י” ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי “פרוצ'י”.

כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, “פרוצ'י” לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

“פרוצ'י” מתחייב כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, “פרוצ'י” יהיה רשאי להעביר הפרטים האישיים של המשתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב-“פרוצ'י” ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי “פרוצ'י” לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי “פרוצ'י” צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

13. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תל – אביב יפו תהא סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר לאתר ו/או לתקנון זה ו/או הנובעים מהם.